You are here: Home Giới Thiệu Đội ngũ các nhà khoa học

::XET NGHIEM ADN::PHAN TICH ADN::XET NGHIEM HUYET THONG::

JA slide show

  Đội Ngũ Nhà Khoa Học Tại Bionet Việt Nam

 

TS. Luyện Quốc Hải

Tổng giám đốc

 

Ths. Nguyễn Thị Hoài

Giám đốc trung tâm dịch vụ xét nghiệm cao cấp 

CN. Phạm Thị Thanh Bình

Chuyên viên tư vấn

 

CN. Nguyễn Phương Hồng

Phòng kế toán

 

Mr. Jacob Scott

Chuyên gia cố vấn khoa học (Mỹ)

 

Mr. Paul

Chuyên gia cố vấn kỹ thuật (Mỹ)